دیگر حتی فرصت دروغ هم برایم باقی نمانده است وگرنه چشمانم را می بستم و به آوازی گوش می دادم که در آن دلی می خواند من تو را او را کسی را دوست دارم ..... ــــــــــــــــــ.......

2019/06/28 - 14:41 در واسه دل خودم
پیوست عکس:
1053500x586_1478730053401254.jpg
1053500x586_1478730053401254.jpg · 500x586px, 57KB