قارتال اولسام قانادیمی سالاردیم.....عقاب بودم بالم رو می انداختم
پالید اولسام بووری اوسته قالاردیم....درخت بلوط بودم قامت خمیده می شدم

بیر داغ اولسام یانیب کوله دونر دیم....کوه بودم می سوختم و پودر می شدم
گونش اولسام بیر نفسه سونر دیم....خورشید بودم به نفسی خاموش می شدم

انسانیدیم یاواش یاواش اریدیم.........انسان بودم آروم آروم آب شدم

2020/04/19 - 23:46 در ana yurdunu sevenler