پس از من
كسى اگر تو را ببوسد
روى لبهايت
تاكستانى خواهد يافت
كه من كاشته ام

2020/04/23 - 10:04