ما به اندوه هايمان
آب و دانه داديم
پرنده شدند
پرشان داديم
اهلي تر از آن بودند که تنهايمان بگذارند
اما دوباره برگشتند
با جفتهايشان ……

2020/04/23 - 10:07