زمزمه هایم براے توست
احساست را به سوے عاشقانه هاے بکرمـ سوق مے دهد
در آغوشت مست
رها
همچو پروانه ایے بی باک در بادم
مے سرایم این شوق ناب را
بگذار بازوان مشتاقت از من تندیسے
بسازد
و
جهانے بداند
تو از آنِ منے
اے زیباترین حسِ نابِ عاشقے .. ..ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ❣


2020/04/26 - 01:51
پیوست عکس:
IMG_20200426_004533_303.jpg
IMG_20200426_004533_303.jpg · 640x960px, 133KB