امام کاظم علیه السلام فرمودند: هر کس مؤمنی را شاد کند، اوّل خدا را شاد کرده است، دوم پیامبر خدا(ص) را، و در درجه سوّم، ما را.
2020/05/05 - 20:50
پیوست عکس:
aaaa.png