مهربانی سرمایه ای است که تنها با به اشتراک گذاشتن آن وسعت می یابد
2020/05/05 - 20:50
پیوست عکس:
ddddddddddd.png
ddddddddddd.png · 1256x782px, 688KB