امام حسین (علیه السلام) فرمودند: در انجام کارهای نیک بر یکدیگر سبقت بگیرید و در سود بردن از پاداشهای اخروی شتاب به خرج دهید.
2020/05/05 - 21:02
پیوست عکس:
OIP.jpg