مهربانی سرمایه ای است که تنها با به اشتراک گذاشتن آن وسعت می یابد
2020/05/05 - 21:09
پیوست عکس:
IMG_20200412_221531_553.jpg
IMG_20200412_221531_553.jpg · 1280x1220px, 104KB