بازی روزگار را نمی فهمم! من تو را دوست می دارم… تو دیگری را… دیگری مرا… و همه ما تنهاییم!

2020/05/07 - 00:09 در خنـــده تلــــخ