از زمین خوردن کسى شاد مشو !
که نمیدانى گردش روزگار براى تو چـه در آستین دارد .

2020/05/12 - 14:34 در خنـــده تلــــخ