میدونستین که وزن کل ویروس کرونا تو جهان حدود ۵ گرمه؟ از وقتی شنیدم دارم به دیوار اتاق نگاه میکنم

2020/05/18 - 01:04 در دوستان قدیمی نایس فان