سعی کنید تا قبل از اینکه روزگار شما را تغییر دهد،
خودتان تغییر کنید
تغییر اگاهانه همیشه نتیجه بهتری از تغییر اجباری دارد.

2020/05/19 - 10:59 در خنـــده تلــــخ