خم ابروی تو....سر مشق کدام استاد است

که خرابات دلم .... در پی او آباد است....

خم ابروی تو را .... دیدم و رفتم به سجود....

صید را زنده گرفتن .... هنر صیاد است

‌‌‌‌‌‌‌
2020/05/20 - 01:46
پیوست عکس:
IMG_20200519_235930_711.jpg
IMG_20200519_235930_711.jpg · 640x640px, 58KB