خدای خوبم
به بزرگیت قسم
هیچکس را به کسی
که قسمتش نیست عادت نده
که تاوان خاطره جنون است و بس...
2020/05/23 - 12:17
دیدگاه
ber99keh

خیلی سخته

1399/03/3 - 12:17 ·