روزی تمام درد ها و غم ها می گذرد


اما تو در دادگاه دلت

از حماقت هایت نخواهی گذشت


2020/05/24 - 01:26 در واسه دل خودم
پیوست عکس:
images (2).jpg
images (2).jpg · 225x225px, 6KB