زنگ زدم روحانی مَحل گفتم
صبح بیدار شدم حواسم نبود روزه م
یه نیمرو سوسیس درست کردم خوردم یه کمی هم کره عسل اونجا بود اونم خوردم سنگک و پنیر از افطاری مونده بود از اونم یکم خوردم حالا چیکار کنم ؟
گفت چایی رو دم کن بعدش میچسبه2020/05/24 - 01:27