گاهی زندگی همانجا تمام می شود


که فکر می کنیم اغاز لبخند ماست
2020/05/24 - 01:32 در واسه دل خودم
پیوست عکس:
IMG_20200429_001125_451.jpg
IMG_20200429_001125_451.jpg · 320x264px, 8KB