آپلود عکس
هیچ اشکالی ندارد احساساتی داشته باشیم که دیگران چیزی از آن درک نکنند

هر کسی سفر خودش را می رود

2020/05/25 - 01:58 در دوستان قدیمی نایس فان