هر اغازی رو بت نکن برای خودت


چون گاهی پشت هر اغازی

یه انتهای بی انتها نهفته ست

برای سال های سال
2020/05/25 - 02:55 در واسه دل خودم
پیوست عکس:
images (1).jpg
images (1).jpg · 222x227px, 9KB