حالم را نپرس..
از من تا حال خوب
مسافت زیادی باقیست،
برسم خبر میدهم...
2020/05/25 - 05:55 در D O C H A R