به او بگوييد دوستش دارم
كسى كه حال مرا خوب مى‌فهمد
و یادم نمى‌کند..!
2020/05/25 - 06:14 در D O C H A R