کسی چه می‌داند،
چطور می‌شود
با یادِ کسی که نیست
این همه زندگی کرد و نَمُرد...!
2020/05/25 - 06:15 در D O C H A R