وقتی عطر تنت را میخواهم
به باد هم التماس میکنم
خدا که جای خود دارد

#♥️

2020/05/27 - 02:23 در عشق اول