سڪـــــــــــــــوت ،،،
بزرگـــــترین اشتبـــــاه
وقتـــــی اے به سراشیــــــــــبے ،،،
رسیــــــــــده اســـــت
وقــــــــــتے ے زیــــــــــادے براے ،،،
و ناگفــــــــــتہ اے براے شنیــــــــــدن
هســــــــــت .،،،
بیرحمـــــــــــــــانہ تریـــــن ،،،

2020/05/29 - 12:08 در A-D-M