#mm

2020/05/29 - 17:56
پیوست عکس:
333.jpg
دیدگاه
ber99keh

{-35-}{-35-}{-35-}

1399/03/12 - 10:42 ·
mohamad77

مرسی هیچی کی بهم گل نداده بود از پارک نچیده باشی مثل خودم که گیر مامورای پارک بیفتم {-36-}

1399/03/12 - 11:32 ·
ber99keh

نه بابا اینا رو خودم کاشتم تو باغچه
با احساس کاشته و چیده شده {-7-}

1399/03/12 - 11:35 ·
mohamad77

ای ول به شما اخه دوستای من والبته خودم لا رو از اینجا و اونجا به سرقت می بریم دیگه گفتم رو دست نخورم از اول فکرامون منحرفه خو {-3-}

1399/03/12 - 11:52 ·
ber99keh

نکن اینکار رو خوب نیست
خسیس پول بده بخر {-7-}

1399/03/12 - 11:53 ·
mohamad77

نه دیگه زندگی خرج داره تازه من استفاده بهینه میکنم که دیگه بعد چند روز همش پرپر میشه حداقل دل یکی رو شاد میکنم همینطور باعث ورزش کردنش میشم وقتی مامورا دنبالش میکنند صد کیلو هم باشه مثل باد در میره رکود دوی سرعتو میشکنه

1399/03/12 - 12:11 ·
ber99keh

{-18-}{-18-}{-18-}

1399/03/12 - 12:18 ·