خیال نکن زندگی واسه مردا خیلی آسونه!
اگه قوی باشی یه سری مسئولیت سنگین رو سرت آوار میشه، اگه نوازش بخوای یا گریه کنی همه بهت میخندن
2020/06/01 - 03:21 در D O C H A R