حالم را نپرس..
از من تا حال خوب
مسافت زیادی باقیست،
برسم خبر میدهم...
2020/06/01 - 03:37 در D O C H A R