ای کاش
آنهایی که
دلِ ماندن ندارند؛
پای آمدن هم نداشتند..
2020/06/01 - 03:49 در D O C H A R