تمامِ روز می‌شود به تو فکر کرد
و تنها نبود..!
2020/06/01 - 03:50 در D O C H A R