و یک روز
دلت
برای تمامِ خاطره‌هایی که نساختی
خواهد سوخت..!
2020/06/01 - 03:51 در D O C H A R