غریبه است،
هر کسی جز تو در حوالیِ من..
2020/06/01 - 04:00 در D O C H A R