2020/06/04 - 12:19
پیوست عکس:
1579119724842748.jpg
1579119724842748.jpg · 719x874px, 84KB
دیدگاه
mohamad77

پول دار باشی نترس هر گز {-44-}{-7-}

1399/03/15 - 12:21 ·
ber99keh

من دیگه پولی ندارم
همش رو دادم بهت
تا از دستت راحت بشم

1399/03/15 - 12:24 ·
mohamad77

نه خوب نگاه کن جای قایم نکرده باشی ، توناییات بیشتر از این حرفاست برو کوه خواری کن بزن به اسم من کوه بهم ندادی هنوز

1399/03/15 - 12:31 ·
ber99keh

نچ
تا خرخره پول داری که هفت پشتت هم دارن استفاده کنن

1399/03/15 - 12:33 ·
mohamad77

نخیرم من بازم میخوام پول بده بیاد {-a109-}

1399/03/15 - 12:34 ·
ber99keh

دیگه نیست

1399/03/15 - 12:38 ·
mohamad77

خوب پول نداری کلیه داری شش و کبد هم هست یکیو بده برم پولش کنم {-2-}

1399/03/15 - 15:26 ·
ber99keh

{-5-}{-5-}{-5-}

1399/03/15 - 17:36 ·
mohamad77

خخخخخخخخخخخ یعنی منظورت اینکه چرا گفتم کلیه اتو بده خودت قبلا دادی پولش کردی ریهتی تو حساب بابا تو دیگه کی هستی کبد چی می تونی نصفشو بدی بازارش خوبه ها

1399/03/16 - 11:17 ·
ber99keh

{-16-}{-16-}{-16-}

1399/03/17 - 09:08 ·
mohamad77

پس من برم اگهی بدم روزنامه ببین به کدوم بیچاره ای می تونیم کمک کنیم برکه خدا خیرت بده خیلی فداکاری {-a156-}

1399/03/17 - 11:52 ·
ber99keh

خیلی فداکار
وقتی تمام قطعات رو از تو شکمش درآوردی فروختی
دیگه چیزی از برکه نمیمونه که
پس فکر کفن و دفنش هم باش {-7-}

1399/03/17 - 11:54 ·
mohamad77

نه بابا مگه دیونه ام می بخشمت دانشگاه های پزشکی اونجا لازمه میشه تازه پول خوبیم میدن می بینی برکه سر تاپا برای من منفعت هستی کاش برکه ها داشتم من چی میشد .
حالا بی شوخی خدا نکنه نترس دل و قلوه خواستی من خودم در خدمتت هستم می برمت کبابی هر چقد خواستی بخور حساب میکنم

1399/03/17 - 11:59 ·
ber99keh

{-18-}{-18-}{-18-}{-18-}
ای خدا

1399/03/17 - 12:01 ·