و فاصله ای ست ابدی،
میان «عشق» و «دوست داشتن»
که برای پیمودن این فاصله،
یا باید پرید، یا باید فرو چکید...
من هر دو را تجربه کردم.
عشق را اگر نتوانی به سمت دوست داشتن هدایت کنی،
تجربه ای دردناک خواهد شد!
خوبی دوست داشتن در این است که خراب نمی کند،
دِفُرمه نمی کند،
اسیر نمی کند...
اما عشق چیز دیگری است!
هیچ کس انتهایش را نمی داند
و شاید همین
جذابیت عشق است!!!2020/06/12 - 05:39 در D O C H A R