قرار نیست که با افکار دیگران زندگی کنیم

و قرار نیست به شیوه ای که دیگران برای ما چیدند هماهنگ شویم

خودت برای خودت زندگی کن، همانطور که دوست داری

همانطور که لذت میبری.

و مطمئن باش اگر خودت به فکر خودت نباشی، کسی در این دنیا

خوشبختی و شادی را به تو تعارف نخواهد کرد.

2020/06/13 - 10:07 در الماس
دیدگاه
Hesam

دقبقا

1400/09/1 - 06:14 ·
Pari

{-35-}

1400/09/2 - 00:32 ·