✍????
در بعضی طوفانهای زندگی،
کم کم یاد میگیری که نباید
توقعی داشته باشی
مگر از خودت.متوجه می شوی,
بعضی را هرچند نزدیک،
اما نباید باور کرد.،متوجه می شوی
روی بعضی هر چند صمیمی،
اما نباید حساب کرد.میفهمی بعضی را هر چند آشنا، اما نمی توان شناخت.
و این اصلاً تلخ نیست، شکست نیست.آگاه شدن نام دارد
ممکن است در حین آگاه شدن درد بکشی، این آگاهی دردناک است
اما تلخ هرگز

2020/06/13 - 20:44