مــےِ خـــــــــــــــــــــــــــــــــواهـــم ،،، ،،،
بـــــر ســــــر دارمــــــــــــــــت امـــا ندارمـــــــــــت
اے مــــــن ڪــــہ سراســـــــــــــر اے
تـــــــــــــــــــا مــے شمـــــــــــــــــــــــارمــت ،،،
امــــــــــا نــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارمت ،
در خیــــــــــــــــــــــال ،،،
چــــــــــــون اشــــــــــــــــــــڪـ ،،،
بـــــــــر مـــے گـــــذارمــت ،،،
امــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارمت.
2020/06/13 - 20:47 در A-D-M