دیدگاه
1angel

مجازاتش تنها دادن همون مواد به همون قاچاقچی هست تا خودش همشو مصرف کنه این بهترین مجازاته نه اینکه دو روز زندونی بشه

1399/03/28 - 11:54 ·
alirezam216

اشتباه برداشت کردی
مجازات قاچاقچی مواد مخدر کسی
که مواد رو قاچاق میکنه . نه مصرف

1399/03/28 - 11:58 ·
1angel

اشتباه نکردم...منم منظورم همون بود قاچاقچی رو گفتم نه مصرف کنندشو

1399/03/28 - 12:00 ·