آیا میدانستید اموال شخص متوفی شامل مالیات میشه و وارثانش باید بپردازن ؟ درصد محاسبه اش رو میدونید ؟

2020/06/17 - 12:00