بگذار
بهفکر کنم
و دلتنگت باشم
به خاطرگریه کنم و بخندم
و فاصله وهم و یقین را بردارم ... {-35-}

2020/06/17 - 21:42 در A-D-M