شعــرهایـــم را از چشـــمهای

می دزدم

دیوان قشـــنگیــــست

تمام چشـــــمانــــــت ... {-35-}
‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍

2020/06/17 - 21:50 در A-D-M