حالم را نپرس..
از من تا حال خوب
مسافت زیادی باقیست،
برسم خبر میدهم...
2020/06/18 - 06:16 در D O C H A R