چند روزیست
تَمام خیابان‌های شَهر را
با لباس یک "فالگیر" پَرسه میزنم!
شاید بیایی،
دستانت را ببینم و بگویم :
یک نفر هست که
به به
چه به هم می‌آیید...!
2020/06/18 - 06:23 در D O C H A R