محبوبم!
از دوری شما می‌میرم و از نزدیکی می‌سوزم. دیوانه‌ای هستم که در هیچ حال تاب نمی‌آورم....
2020/06/18 - 06:24 در D O C H A R