دلیل بد اخلاقیایِ بعضیا بیماری نیست
حتی عصبی بودنم نیست
اونا فقط دلتنگن...
دلتنگ یه شخص
دلتنگ یه خاطره
دلتنگ دوباره بودنِ کسی...!
2020/06/18 - 06:24 در D O C H A R