باران
آبرویم را خرید..
شبیه مردی که گریه نمی کند به خانه برگشتم...
2020/06/18 - 06:30 در D O C H A R