تمامِ روز می‌شود به تو فکر کرد
و تنها نبود..!
2020/06/18 - 06:30 در D O C H A R