رفت..
و من تازه فهمیدم!
چیزی در دلش نبود،
حتی من..!
2020/06/18 - 06:30 در D O C H A R