عاقبت ویرانه خواهد کرد،
این بودن مرا
در میان حجم بی رحم نبودن‌‌های تو..
2020/06/18 - 06:32 در D O C H A R