اگـر لیلے بـہ مجنـون
داده مي شـد

دل هیـچ عاشـقے
رســـوا نمےشــد...

مـــــولانـا
2020/06/20 - 14:33
دیدگاه
Mosafer

آی گفتی لیلا

1399/03/31 - 19:42 ·
Mosafer

دیگه تحویلم نمیگیری بانو

1399/03/31 - 19:59 ·
Laila_61

مرسی مهدی {-29-}

1399/03/31 - 20:02 ·
Laila_61

ن بابا آمدم جواب بدم همون موقع گوشیم زنگ خورد

1399/03/31 - 20:03 ·
Laila_61

درسته شما پشتت ب ماست ولی ما بی معرفت نیستیم {-26-}

1399/03/31 - 20:04 ·